Strona główna » Regulamin

Regulamin



REGULAMIN

REGULAMIN TRANSAKCJI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Niniejszy regulamin określa zasady wymiany dóbr za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego,
 pod wirtualnym adresem: https://www.butikzdrowia.pl/

Portal Internetowy BUTIK ZDROWIA (www.butikzdrowia.pl)  jest własnością Life Improvement Institute LLC - firmy badawczo-rozwojowej zarejestrowanej w USA w stanie Delaware pod  numerem (Federal ID) # 20-5761987, działającej w globalnej sieci internetowej, posiadającej adres korespondencyjny: 2207 Corbin Avenue, New Britain, Connecticut 06053, USA. Wszystkie produkty prezentowane na portalu są własnością w/w firmy. 

Butik Zdrowia dostępny pod adresem  https://www.butikzdrowia.pl, jest podmiotem wirtualnym i prowadzony jest przez przedstawicieli Life Improvement Institute LLC w oparciu o międzynarodowe umowy współpracy.  

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta prezentowana na stronach portalu internetowego www.butikzdrowia.pl nie jest stanem magazynowym firmy.


Regulamin transakcji

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta komunikatem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego po przejściu do koszyka zamówienia. Tworzenie własnego konta jest dobrowolne i nie jest wymagane do sfinalizowania zamówienia. Wypełnienie i przesłanie przez klienta formularza zamówieniowego oznacza przyjęcie oferty Life Improvement Institute LLC i skutkuje realizacją zamówienia zgodnie z określoną prze niego specyfikacją. Zamówienie takie, poparte transferem środków korespondujących z jego wartością wynikającą z treści formularza, jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a Life Improvement Institute LLC i obliguje strony do jej wykonania. 
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją. Zamówienia mogą być składane przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.


1. Portal internetowy Butik Zdrowia oferuje produkty i usługi za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę https://www.butikzdrowia.pl. bądź telefonicznie u przedstawiciela albo poprzez złożenie informacji mailowej na adres butik@remedium.us. Zamówienia telefonicznie: 22 244 3804, 570 510 373
2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Wszystkie produkty i usługi przedstawiają ich wartość określoną przez właściciela. Wiążąca dla stron transakcji jest wartość widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy zamówiony towar/usługę, za który otrzymaliśmy środki równoznaczne z jego określoną wartością, wystawiamy potwierdzenie transakcji o ile nabywca wyrazi takie życzenie. Formą potwierdzenia transakcji jest wydruk oficjalnego zamówienia z adnotacją właściciela, potwierdzającą wysyłkę.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej. Zamawiający  jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są formy przekazu środków w postaci walut, przelewem na podane konto bankowe, za pośrednictwem PayPal oraz za pobraniem -  płatne kurierowi przy odbiorze zamówienia.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są przez PayPal a e-przelewem za pośrednictwem banku.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze pod warunkiem, iż zamówiony produkt jest dostępny. 
2. Zamówienia opłacone realizowane są w pierwszej kolejności.

3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego. 

4. W przypadku wystąpienia trudności w komputerowej konfiguracji zamówienia, możliwe jest złożenie zamówienia SMSem na numer 570 510 373 lub emailem: butik@remedium.us 

5. W przypadku niedostępności produktu, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po zarejestrowaniu dostępności. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostępności produktu jest dłuższy niż 7 dni, klient zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną z wyjaśnieniem w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony. Przy zamówieniach "za pobraniem" prosimy zamawiającego o potwierdzenie zamówienia SMSem na numer 570 510 373, przed wysyłką gdy otrzyma on powiadomienie o gotowości realizacji zamówienia. Koszty przesyłki liczone są tylko raz.

Zamawiane towary przesyłane są na adres podany w zamówieniu oraz według podanej specyfikacji wysyłkowej (kurier,poczta). Dokłada się wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu. Jeśli niefortunnie takie uszkodzenie się przytrafi w transporcie, bardzo prosimy o sporządzenie raportu w obecności dostawcy usługi transportowej. Raport musi być podpisany przez dostawcę. W szczególnych przypadkach prosimy o natychmiastowy telefon do na 570 510 373 - najlepiej w obecności dostawcy.

NIE DPOWIADAMY za usługi pocztowe jeśli specyfikacja wysyłki określona jest jako "przesyłka pocztowa ekonomiczna" lub "przesyłka pocztowa priorytetowa"! W takich przypadkach nie ma możliwości reklamacji ani też zwrotu płatności, gdyż poczta nie prowadzi potwierdzeń nadania lub doręczenia przesyłki. Korzystaj raczej z dostawy kurierskiej!
 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

W pierwszej kolejności realizujemy zamówienia opłacone a następnie za pobraniem.

 
ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie anulować można jedynie bezpośrednio po jego złożeniu. Należy w tym celu wysłać odpowiednią informację pod adres: butik@remedium.us, lub telefonicznie +48 22 244 3804 lub SMS na nr 570 510 373
Konsekwencją nieuzasadnionego nieodebrania zamówionej przez Klienta przesyłki jest obciążenie go kosztami związanymi z jej opakowaniem, nadaniem i zwrotem do nadawcy.
KOSZTY PRZESYŁKI

Wszystkie wysyłki, niezależnie od terytorium nabywcy dokonywane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY SĄ WIDOCZNE W "KOSZYKU" PO ZALOGOWANIU KLIENTA. 

UWAGA
w związku z tym, że przesyłka pocztowa ekonomiczna nie zapewnia potwierdzenia wysłania zamówienia, zrezygnowaliśmy z niej!

Rezygnacja z zamówienia po jego wysłaniu lub nie odebranie przesyłki od kuriera w jakimkolwiek przypadku, skutkuje obciążeniem zamawiającego kosztami przesyłki! W przypadku wcześniejszego opłacenia zamówienia klient otrzyma wpłacona kwotę pomniejszoną o koszty przesyłki! Jeśli otrzymamy decyzję ponownego wysłania odmówionej przesyłki, wysyłka nastąpi w formie "pobrania" kosztów przez nas poniesionych (COD). Prosimy pamiętać, że kurier (dostawca) nie ma obowiązku telefonicznego powiadamiania o przesyłce.


ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: butik@remedium.us, podając nr transakcji.

Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, termin ważności towaru kończy się nie wcześniej niż 2 tygodnie przed odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres otrzymany emailem w odpowiedzi na zgłoszenie zwrotu towaru.
Gwarantujemy w takim przypadku zwrot kwoty równej wartości towaru określonej w zamówieniu (wraz z kosztem dostawy) oraz koszty odesłania towaru ( tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie). Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt Life Improvement Institute LLC. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez nas koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym.

REKLAMACJE

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: butik@remedium.us 

Portal ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
Produkty gratisowe (Prezent) są dodawane do zamówień fakultatywnie - nie podlegają wymianie ani reklamacji.

Rodzaje rozpatrywanych reklamacji:
  1) reklamacje wynikające z usterek dostarczonego towaru
  2) reklamacje wynikające z niezgodności towaru z zamówieniem

Reklamacji nie podlega :
1)  towar posiadający naturalne ślady zużycia produktu, powstałe w wyniku eksploatacji
2)  towar który jest częściowo/całkowicie zużyty
3) towar uszkodzony ( przez klienta); ( za taki uznaje się też towar który został uszkodzony z winy klienta nie stosującego się do instrukcji użytkowania/obsługi dołączonej do produktu


Towar uszkodzony lub wadliwy po rozpatrzeniu reklamacji i uznaniu jej będzie wymieniony na pełnowartościowy/nowyW sytuacji braku towaru na stanie, sklep zwraca jego równowartość, ewentualnie proponuje wymianę na inny )

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronie www.butikzdrowia.pl nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu www.butikzdrowia.pl

§1. Informacje ogólne
Operatorem i administratorem portalu www.butikzdrowia.pl jest

Life Improvement Institute LLC
2207 Corbin Avenue
New Britain, CT 06063 USA
butik@remedium.us

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl SA, funkcjonującego pod adresem www.home.pl

§2. Administrator danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, które zostały podane w formularzu jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres billingowy i adres dostawy.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:
 a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą zakresu i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wypełniłeś formularz zamówienia lub zapisałeś się na newsletter.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: butik@remedium.us .

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności (jak DotPay) lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

§4. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§5. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§6. Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy o sprawdzenie menu Pomoc państwa przeglądarki.

ZASTRZEŻENIE

Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na tej stronie internetowej stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych.

 

Life Improvement Institute LLC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach portalu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA !

Strony opisowe produktów lub usług przedstawiane na tym portalu  są stronami wyłącznie informacyjnymi, tym samym nie zawierają żadnych porad medycznych, a jedynie donoszą o wynikach badań i doświadczeń osób które stosowały dany produkt lub usługę oraz opinię autorytetów naukowych lub faktycznych użytkowników.

Life Improvement Institute LLC nie daje żadnej gwarancji, że produkty lub usługi oferowane na stronie www.butikzdrowia.pl zapewnią komukolwiek wyleczenie jakiejkolwiek choroby. Leczenie to procedury medyczne z którymi w żadnym wypadku się nie utożsamiamy w naszych ofertach.
Uzdrawianie to proces naturalny inicjowany przez organizm i do wspomagania tego procesu może doprowadzić odpowiednie stosowanie oferowanych produktów czy usług. 
Celem strony nie jest także stawianie diagnozy, ani tym bardziej powstrzymywanie nabywców oferowanych dóbr przed wizytą u lekarza czy też stosowania kuracji i terapii przez lekarza zalecanych. W przypadku własnego zdrowia każdy niech postępuje zgodnie ze swoją wolą.
Odpowiedzialność za treść (w każdym języku) zawartą na stronach portalu www.butikzdrowia.pl ponosi firma Life Improvement Institute LLC oraz autorzy opinii lub porad dostępnych na tym portalu.

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronach www.butikzdrowia.pl należy kierować pod adres e-mailowy: butik@remedium.us, lub zgłaszać telefonicznie pod numer kontaktowy w Polsce: +48 22 244 3804

 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu